• Menu
  • De Kompetitie
  • Allerlei
  • Foto's

  • 't is voorbijU bent bezoeker:
Home 15th October, 2019

Wat bij een sportongeval?Omdat bepaalde spelers niet goed weten wat er te doen valt bij een kwetsuur opgelopen tijdens het voetballen, zetten we hieronder alles eens op een rijtje.

Wie tijdens een wedstrijd of training enig letsel oploopt en geneeskundige zorgen nodig heeft, moet zo vlug mogelijk een formulier "Aangifte van ongeval" afhalen bij Kris Hosten. Dit laat je invullen door de geneesheer. Op het formulier moet duidelijk vermeld staan of de patient al of niet kinesetherapie moet hebben. Dit formulier moet terugbezorgd worden aan Kris Hosten.

Na registratie stuurt de KBVB een "Attest van verzorging" + eventuele toelating tot kiné naar de clubsecretaris.Deze stuurt dit door naar de speler. Zolang die toestemming er niet is, mag niet gestart worden met kiné!!!

Het Federaal Solidariteitsfonds dekt enkel kiné-behandeling als de inaktiviteit 15 dagen of meer bedraagt. Voor een inaktiviteit van minder dan 15 dagen wordt NIETS terugbetaald. Schade aan tand-en mondprothesen wordt sinds dit jaar (weliswaarniet onbeperkt) terugbetaald.

Wanneer de speler volledig genezen is, laat hij voornoemd attest door de geneesheer invullen. Twee data zijn hier zeer belangrijk: de datum van genezing en de datum waarop je weer mag voetballen. Vergeet ook je rekeningnummer waarop het verschuldigde bedrag mag gestort worden niet in te vullen! Dit formulier wordt aan Kris Hosten afgegeven. Zolang dit formulier niet verstuurd is blijft men bij de KBVB aangeschreven als niet-speelklaar, met alle gevolgen vandien.

Eénmaal men genezen verklaard is, mogen geen kosten meer ingediend worden. Ook niet van kiné-behandelingen die na datum van genezing gemaakt worden en die je nog "te-goed" had.
Tandletsels: Bij tandletsels veroorzaakt door voetballen moeten nu volgende documenten meegestuurd te worden (te vragen aan tandarts bij eerste bezoek): -gedetailleerd medisch protocol met evolutie en definitieve behandeling.
-radiografie die de schade aantoont.
-voorlopig herstelbestek
-vermelding anderezichtbare letsels: lippen,neus,tandvlees,......

Het slachtoffer betaalt in eerste instantie alle kosten. Na genezing worden alle onkostenbriefjes bij de mutualiteit ingediend. Daar krijgt men een formulier. Dat originele formulier en eventueel andere onkostennota's worden bezorgd aan Kris Hosten die alles overmaakt aan de KBVB.

De KBVB stort dan het verschil tussen uw kosten en de terugbetaling door de ziekenkas met aftrek van 8,75 euro voor dossierkosten, naar de secretaris van KFC Poperinge, de Heer Fillip Coutigny. Deze maakt dan het bedrag over op uw rekening.

Bij eenvoudig letsel kan deze hele procedure al gauw enkele weken duren. Daarom, wil men gauw weer trainen en voetballen, is het misschien beter bij een klein letsel alles te regelen via de mutualiteit en het resterende bedrag zelf te betalen of een bijkomende verzekering te nemen die alle schade dekt.

Het heeft geen enkele zin om eventueel nog via een andere verzekering het bedrag nog eens te proberen te innen daar de KBVB alles nacheckt. Enkel originele documenten komen voor hen in aanmerking!!!

OPMERKING:
Bij aanvanbg van het voetbalseizoen bezorgt iedere speler, twee kleefvignetten van zijn ziekenkas en de gegevens van zijn werkgever aan Kris Hosten.

top